Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh then chốt tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thơ trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Chiều 30-6, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị cán bộ mấu chốt của tỉnh để giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cốt lõi tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy tờ trình về phương án bổ sung quy hoạch.
Đồng chí Phạm Văn Ru, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy miêu tả tờ trình về phương án bổ sung quy hoạch.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thơ Thường trực Tỉnh ủy đã nêu rõ mục đích, đề nghị, tiêu chuẩn cơ cấu nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cốt lõi tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu giới thiệunguồn bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh then chốt tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy  đã phê duyệt tờ trình về phương án quy hoạch, chỉ dẫn việc thực hiện lấy phiếu giới thiệu và bỏ phiếu giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh then chốt tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *